Hiển thị đếm số lượt xem bài viết WordPress?

Bạn đang muốn tạo bộ đếm số lượt xem trang/ bài viết để theo dõi lưu lượng truy cập blog/ website ?

Cách tốt nhất để làm điều đó chính là hiển thị số lượt xem ngay trong trang hoặc bài viết.

Bước 1: Chèn code đếm lượt xem và hàm get số lượt xem sau vào file functions.php của theme đang chọn

function getPostViews($postID){ // hàm này dùng để lấy số người đã xem qua bài viết
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){ // Nếu như lượt xem không có
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0"; // giá trị trả về bằng 0
  }
  return $count; // Trả về giá trị lượt xem
}
function setPostViews($postID) {// hàm này dùng để set và update số lượt người xem bài viết.
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++; // cộng đồn view
    update_post_meta($postID, $count_key, $count); // update count
  }
}

Bước 2: Dán đoạn dưới đây vào trong file single.php ngay dưới hàm get_header();

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Bước 3: Chèn đoạn code sau nơi bạn muốn hiển thị

ở đây mình sẽ cho nó hiển thị ở trong chi tiết bài viết nhé.

Các bạn mở lại file single.php và tìm đến đoạn code hiển thị meta post: ngày tháng, tác giả,…

<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *